Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Simbill een overeenkomst tot levering van de dienst aangaat.

Administratie: de administratie die door Gebruiker middels de dienst wordt beheerd.

Dienst: online administratiesysteem, dat wordt aangeboden op www.simbill.nl

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Simbill en Gebruiker waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op grond waarvan Simbill aan Gebruiker de dienst ter beschikking stelt en die Gebruiker heeft geselecteerd op de website www.simbill.nl

Simbill gevestigd te Helmond Schootense Loop

Cliënten van Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersonen aan wie Gebruiker diensten en/of producten levert

Medewerkers van Gebruiker: de natuurlijke personen die werkzaam zijn voor Gebruiker.

1. Algemeen

1.1 Simbill is ontworpen om bedrijven een online systeem te bieden om hun administratie bij te houden. Door het doorlopen van de inschrijfprocedure op www.simbill.nl en het aanklikken van de ‘Aanmelden’-knop gaat Gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid. Lees ze alstublieft aandachtig door.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle diensten door Simbill aan Gebruiker. Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

2. Toegang en aanmelding

2.1 Gebruiker moet 18 jaar of ouder zijn.

2.2 De dienst mag alleen door Gebruiker persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke (als omschreven in artikel 2.3), gebruikt worden.

2.3 Aangestelde verantwoordelijken zijn: de Cliënten, beheerders en Medewerkers van Gebruiker.

2.4 Wanneer aan de voorwaarden voor de Overeenkomst is voldaan, beschikt iedere Gebruiker over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen, de aangestelde verantwoordelijken uitgesloten, worden gedeeld. Simbill kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een Gebruiker of aangestelde verantwoordelijke.

2.5 Simbill behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging aanmeldingsvereisten van diensten of producten die op de website www.simbill.nl worden aangeboden te wijzigen.

3. Gedragregels

3.1 Gebruiker zal Simbill niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. “mailbommen”; computervredebreuk (“hacken”) via Simbill of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.

3.2 Het Simbill privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de dienst. Door aanmelding verklaart Gebruiker met dit beleid in te stemmen en zich eraan te conformeren.

3.3 Gebruiker stemt ermee in om in vrije invoervelden (persoonlijke) informatie waaronder, maar niet beperkt tot, telefoonnummers, rekeningnummers, omzetgegevens, straatadressen, achternamen, URL’s, email adressen, of andere (persoonlijke herleidbare) informatie van Gebruiker zelf of van Medewerkers en Cliënten van Gebruiker in te voeren in de dienst en dat deze online wordt opgeslagen door Simbill. De informatie die Gebruiker invoert in de dienst zal door Simbill slechts voor administratieve en statistische doeleinden worden gebruikt.

3.4 Gebruiker stemt ermee in dat Gebruiker persoonlijk verantwoordelijk is voor interacties met de Cliënten en Medewerkers van Gebruiker.

3.5 Gebruiker verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan Gebruiker werkelijk is. Dat houdt ook in dat Gebruiker zich niet als een andere Gebruiker of een werknemer van Simbill zal voordoen.

3.6 Berichten die door Gebruiker aan Cliënten en Medewerkers van Gebruiker worden verstuurd worden door Simbill als privé behandeld.

3.7 Door Gebruiker in de dienst ingevoerde informatie waaronder, maar niet beperkt tot, telefoonnummers, rekeningnummers, omzetgegevens, straatadressen, achternamen, URL’s, email adressen, of andere (persoonlijke herleidbare) informatie van Gebruiker zelf of van Medewerkers en Cliënten van Gebruiker en gegevens betreffende de administratie van Cliënten en Medewerkers van Gebruiker worden door Simbill nooit, zonder toestemming van Gebruiker, aan derden verstrekt.

3.8 Simbill maakt in de uitvoering van haar diensten in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

3.9 Simbill verstuurt af en toe aan onze Gebruiker en een nieuwsbrief waarin interessante nieuws staat, alsmede nieuwe diensten die Simbill aanbiedt. Gebruiker kan zich wenden tot onze helpdesk (info@simbill.nl) indien Gebruiker geen prijs stelt op deze nieuwsbrief.

3.10 Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door Simbill van gegevens kan Gebruiker zich wenden tot onze helpdesk info@simbill.nl

4. Intellectueel eigendom

4.1 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website(s) van Simbill zijn het intellectuele eigendom van Simbill en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Simbill.

4.2 De gebruiksrechten die door Simbill aan Gebruiker worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van de dienst voor zakelijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van de overeenkomst bij Simbill. Al het andere gebruik door Gebruiker zonder toestemming van Simbill is strikt verboden.

4.3 Het is Gebruiker in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina’s van Simbill en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de Simbill zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden (met als doel deze te bewerken, kopiëren, dupliceren, commercieel te gebruiken en/ of te distribueren) of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Simbill is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Simbill. Simbill is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Gebruiker of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

5.2 Simbill garandeert niet dat het Simbill foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Simbill aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van Gebruiker als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Simbill jegens Gebruiker, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Simbill. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en letsel van personen en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Simbill voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van duizend euro.

5.3 Simbill aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Simbill gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Gebruiker.

5.4 Simbill aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van het Simbill.

5.6 Gebruiker vrijwaart Simbill voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door Gebruiker en/of onvoldoende naleving door Gebruiker van enige verplichting jegens Simbill, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

6. Overmacht

6.1 Simbill aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die Simbill niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Simbill personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan Simbill levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Simbill op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

6.2 Wanneer Simbill wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zowel Simbill als Gebruiker bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

6.3 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Simbill jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van Gebruiker, zullen steeds voor rekening en risico van Gebruiker zijn.

7. Technisch falen van de website

7.1 Simbill garandeert niet dat Simbill foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Simbill spant zich in om defecten in de diensten zo snel mogelijk te verhelpen.

7.2 Simbill aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

7.3 Simbill aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de dienst, mailberichten of informatie van Gebruiker verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

8. Tarieven en Betaling

8.1 De afrekening voor gebruik geschiedt maandelijks middels een automatische incasso.

8.2 Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% B.T.W.

8.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van Gebruiker. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

8.4 Simbill behoudt zich het recht voor om tarieven van de dienst te wijzigen. Simbill dient Gebruiker tenminste 1 maand van tevoren een aankondiging per e-mail hierover te versturen.

9. Duur en beëindiging Overeenkomst

9.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw account, u kunt alleen opzeggen middels een schriftelijke opzegging voorzien van een handtekening. Een andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt.

9.2 Op het moment dat u uw account opzegt, wordt het account direct stopgezet.

9.3 Simbill is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Simbill geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien Gebruiker één of meer van de verplichtingen jegens Simbill niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. De overeenkomst kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van: a. herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel gedrag , b. pogingen van Gebruiker om de overeenkomst over te dragen c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelenstelling.

9.4 Tijdens en na het aflopen van uw account bent u zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw facturen.

10. Slotbepalingen

10.1 Wanneer Simbill wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Gebruiker en Simbill bestaan over op deze andere rechtspersoon.

10.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

10.3 Op betrekkingen tussen Gebruiker en Simbill is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Gebruiker en Simbill worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Boxtel; dan wel, ter keuze van Simbill, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Gebruiker.